ગુરુવાર, 30 જુલાઈ, 2020

તા.૩૧-૦૭-૨૦૨૦ ના રોજની વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા

lJnFYL"VMGL ;\bIF NXF"JT] 5+S

 

S|D

WMZ6

JUM"

GL

;\bIF

S],

lJnFP

;\bIF

S], lJnFYL" ;\bIF

VG];}lRT HFTL

VG]PHG HFTL

A1FL5\R

;FDFgI

 

S]DFZ

 

SgIF

 

S],

 

S]DFZ

 

SgIF

 

S],

 

S]DFZ

 

SgIF

 

S],

 

S]DFZ

 

SgIF

 

S],

 

S]DFZ

 

SgIF

 

S],

1

9

1

47

40

07

47

05

02

07

15

01

16

18

04

22

02

00

02

2

10

1

67

55

12

67

19

03

22

15

01

16

19

07

26

02

01

03

3

11

1

14

08

06

14

04

02

06

01

01

02

02

03

05

01

00

01

4

12

1

36

26

10

36

05

06

11

04

00

04

16

04

20

01

00

01

5

 

4

164

129

35

164

33

13

46

35

03

38

55

18

73

06

01

07

બુધવાર, 22 જુલાઈ, 2020

તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૦ ની વિદ્યાર્થી સંખ્યા


XF/FG] GFD ov પંચશીલ વિદ્યાલય,ડીસા             
lJnFYL"VMGL ;\bIF NXF"JT] 5+S

S|D
WMZ6
JUM"
GL
;\bIF
S],
lJnFP
;\bIF
S], lJnFYL" ;\bIF
VG];}lRT HFTL
VG]PHG HFTL
A1FL5\R
;FDFgI

S]DFZ

SgIF

S],

S]DFZ

SgIF

S],

S]DFZ

SgIF

S],

S]DFZ

SgIF

S],

S]DFZ

SgIF

S],
1
9
1
36
29
07
36
04
02
06
11
01
12
12
04
16
02
00
02
2
10
1
67
55
12
67
19
03
22
15
01
16
19
07
26
02
01
03
3
11
1
15
07
08
15
05
02
07
01
01
02
01
03
04
02
00
02
4
12
1
34
24
10
34
06
10
10
04
00
04
15
04
19
01
0
01
5

4
152
114
18
152
34
11
45
31
03
34
47
18
65
07
01
08