સોમવાર, 1 માર્ચ, 2021

તા.૨૮-૦૨-૨૦૨૧ ના રોજ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા

 

વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા દર્શાવતું પત્રક

 

ક્રમ

ધોરણ

વર્ગોનીસંખ્યા

કુલ વિદ્યાર્થી સંખ્યા

કુલ વિદ્યાર્થી સંખ્યા

અનુજાતિ

અનુ.જ.જાતિ

બક્ષીપંચ

સામાન્ય


કુમાર


કન્યા


કુલ


કુમાર


કન્યા


કુલ


કુમાર


કન્યા


કુલ


કુમાર


કન્યા


કુલ


કુમાર


કન્યા


કુલ

1

9

1

49

40

09

49

04

04

08

14

01

15

19

04

23

03

00

03

2

10

1

65

53

12

65

19

03

22

15

01

16

17

07

24

02

01

03

3

11

1

28

15

13

28

06

04

10

02

01

03

04

08

12

01

01

02

4

12

1

36

26

10

36

05

06

11

04

00

04

16

04

20

01

00

01

5

 

4

178

134

44

178

34

17

51

35

03

38

56

23

79

07

02

09

 

 

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો