બુધવાર, 22 જુલાઈ, 2020

તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૦ ની વિદ્યાર્થી સંખ્યા


XF/FG] GFD ov પંચશીલ વિદ્યાલય,ડીસા             
lJnFYL"VMGL ;\bIF NXF"JT] 5+S

S|D
WMZ6
JUM"
GL
;\bIF
S],
lJnFP
;\bIF
S], lJnFYL" ;\bIF
VG];}lRT HFTL
VG]PHG HFTL
A1FL5\R
;FDFgI

S]DFZ

SgIF

S],

S]DFZ

SgIF

S],

S]DFZ

SgIF

S],

S]DFZ

SgIF

S],

S]DFZ

SgIF

S],
1
9
1
36
29
07
36
04
02
06
11
01
12
12
04
16
02
00
02
2
10
1
67
55
12
67
19
03
22
15
01
16
19
07
26
02
01
03
3
11
1
15
07
08
15
05
02
07
01
01
02
01
03
04
02
00
02
4
12
1
34
24
10
34
06
10
10
04
00
04
15
04
19
01
0
01
5

4
152
114
18
152
34
11
45
31
03
34
47
18
65
07
01
08

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો