સોમવાર, 28 સપ્ટેમ્બર, 2020

ઓગસ્ટ-૨૦૨૦ માસ ની વિદ્યાર્થી સ્ખ્યા

ક્રમ

ધોરણ

વર્ગોનીસંખ્યા

કુલ વિદ્યાર્થી સંખ્યા

કુલ વિદ્યાર્થી સંખ્યા

અનુજાતિ

અનુ.જ.જાતિ

બક્ષીપંચ

સામાન્ય

 

કુમાર

 

કન્યા

 

કુલ

 

કુમાર

 

કન્યા

 

કુલ

 

કુમાર

 

કન્યા

 

કુલ

 

કુમાર

 

કન્યા

 

કુલ

 

કુમાર

 

કન્યા

 

કુલ

1

9

1

47

40

07

47

05

02

07

15

01

16

18

04

22

02

00

02

2

10

1

67

55

12

67

19

03

22

15

01

16

19

07

26

02

01

03

3

11

1

14

08

06

14

04

02

06

01

01

02

02

03

05

01

00

01

4

12

1

36

26

10

36

05

06

11

04

00

04

16

04

20

01

00

01

5

 

4

164

129

35

164

33

13

46

35

03

38

55

18

73

06

01

07


ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો