મંગળવાર, 7 ઑગસ્ટ, 2018

જુલાઈની સંખ્યા


                            પંચશીલ વિદ્યાલય, સ્પોટર્સ ક્લબ નજીક, ડીસા  (10576-80/ date 14/11/1984)
શાળાના આચાર્યનું નામ- એન.એ.પરમાર
ડાયસ કોડ =24020502653
શાળાનો ફોન નંબર =    02744 - 220982
મોબાઈલ નંબર =  94265 52003
S S C  ઈન્ડેક્ષ બનંબર  =    60.136
H S C  ઈન્ડેક્ષ બનંબર  =    10.337
શાળા ઈ- મેલ = panchshildeesa@gmail.com
વેબ પઝ =   panchshildeesa.org
ક્રમ
ધોરણ
વર્ગો
અનુ. જાતી
અનુ જન જાતી
બક્ષીપંચ
સામાન્ય
કુલ સરવાળો
કુમાર
કન્યા
કુલ
કુમાર
કન્યા
કુલ
કુમાર
કન્યા
કુલ
કુમાર
કન્યા
કુલ
કુમાર
કન્યા
કુલ
1
9
1
24
9
33
15
1
16
18
9
27
4
0
4
61
19
80
2
10
1
15
1
16
5
1
6
10
6
16
3
1
4
33
9
42

કુલ
2
39
10
49
20
2
22
28
15
43
7
1
8
94
28
122
3
11
1
11
2
13
4
1
5
8
1
9
6
1
7
29
5
34
4
12
1
15
2
17
0
0
0
9
5
14
2
0
2
26
7
33
5
કુલ
2
26
4
30
4
1
5
17
6
23
8
1
9
55
12
67


કુલ
4
65
14
79
24
3
27
45
21
66
15
2
17
149
40
189