શુક્રવાર, 2 ફેબ્રુઆરી, 2024

તા.૧-૨-૨૦૨૪ના રોજની વિદ્યાર્થી સંખ્યા


 

પહેલી જાન્યુઆરી ૨૦૨૪ ની વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા


 1

26 જાન્યુઆરી ૨૦૨૪ ના પ્રજા સત્તાક દિન ઉજવણી કાર્યક્રમ

 26 જાન્યુઆરી ૨૦૨૪ ના પ્રજા સત્તાક દિન ઉજવણી કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધેલ શાળાના  વિદ્યાર્થીઓ- વિદ્યાર્થીઓને શાળા સંચાલક મંડળના મેનેજીંગ ટ્રસ્ટીશ્રી શ્રી અશ્વિનભાઈ પરમાર સાહેબ પ્રોત્સાહિત ઈનામ આપી પ્રોત્સાહિત કર્યા..
શુક્રવાર, 30 સપ્ટેમ્બર, 2022

પહેલી ઓક્ટોમ્બર ની વિદ્યાર્થી સંખ્યા


 

વિદ્યાર્થી સંખ્યા તા. ૦૧/૧૦/૨૦૨૨

 

શાળાનું નામ ov  પંચશીલ વિદ્યાલય,ડીસા-તાલુકો- ડીસા ઓક્ટોમ્બર-૨૦૨૨

વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા દર્શાવતું પત્રક

 

ક્રમ

ધોરણ

વર્ગોનીસંખ્યા

કુલ વિદ્યાર્થી સંખ્યા

કુલ વિદ્યાર્થી સંખ્યા

અનુજાતિ

અનુ.જ.જાતિ

બક્ષીપંચ

સામાન્ય

 

કુમાર

 

કન્યા

 

કુલ

 

કુમાર

 

કન્યા

 

કુલ

 

કુમાર

 

કન્યા

 

કુલ

 

કુમાર

 

કન્યા

 

કુલ

 

કુમાર

 

કન્યા

 

કુલ

1

9

1

69

54

15

69

23

02

25

04

02

06

27

11

38

0

0

0

2

10

1

31

21

10

31

05

02

07

04

02

06

12

06

18

0

0

0

3

11

1

14

09

05

14

03

02

05

01

01

02

05

02

07

0

0

0

4

12

1

63

41

22

63

17

07

24

08

01

09

15

12

27

1

2

3

5

 

4

177

125

52

177

48

13

61

17

06

23

59

31

90

1

2

3

 

 

:Y/ ov  0L;F                                                                                                                                     VFRFI"

TFZL  ov ૦૧/૧૦/૨૦૨૨                                                                                                              પંચશીલ વિદ્યાલય 4ડીસા

                                                                                         

શુક્રવાર, 31 ડિસેમ્બર, 2021

તા..01/01/2022ની વિદ્યાર્થી સંખ્યા

 

વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા દર્શાવતું પત્રક  પહેલી જાન્યુઆરી

 

ક્રમ

ધોરણ

વર્ગોનીસંખ્યા

કુલ વિદ્યાર્થી સંખ્યા

કુલ વિદ્યાર્થી સંખ્યા

અનુજાતિ

અનુ.જ.જાતિ

બક્ષીપંચ

સામાન્ય

કુમાર

કન્યા

કુલ

કુમાર

કન્યા

કુલ

કુમાર

કન્યા

કુલ

કુમાર

કન્યા

કુલ

કુમાર

કન્યા

કુલ

1

9

1

46

33

13

46

08

04

12

09

02

11

16

07

23

00

00

0

2

10

1

41

35

06

41

03

03

06

11

00

11

18

03

21

03

00

03

3

11

1

81

52

29

81

20

08

28

09

03

12

22

15

37

01

03

02

4

12

1

25

11

14

25

06

05

11

02

01

03

02

08

10

01

00

01

5

 

4

193

131

62

193

37

20

57

31

06

37

58

33

91

05

03

08