શુક્રવાર, 31 ડિસેમ્બર, 2021

તા..01/01/2022ની વિદ્યાર્થી સંખ્યા

 

વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા દર્શાવતું પત્રક  પહેલી જાન્યુઆરી

 

ક્રમ

ધોરણ

વર્ગોનીસંખ્યા

કુલ વિદ્યાર્થી સંખ્યા

કુલ વિદ્યાર્થી સંખ્યા

અનુજાતિ

અનુ.જ.જાતિ

બક્ષીપંચ

સામાન્ય

કુમાર

કન્યા

કુલ

કુમાર

કન્યા

કુલ

કુમાર

કન્યા

કુલ

કુમાર

કન્યા

કુલ

કુમાર

કન્યા

કુલ

1

9

1

46

33

13

46

08

04

12

09

02

11

16

07

23

00

00

0

2

10

1

41

35

06

41

03

03

06

11

00

11

18

03

21

03

00

03

3

11

1

81

52

29

81

20

08

28

09

03

12

22

15

37

01

03

02

4

12

1

25

11

14

25

06

05

11

02

01

03

02

08

10

01

00

01

5

 

4

193

131

62

193

37

20

57

31

06

37

58

33

91

05

03

08

મંગળવાર, 30 નવેમ્બર, 2021

ડીસેમ્બર - ૨૦૨૧ ની વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા

 

વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા દર્શાવતું પત્રક         

 

ક્રમ

ધોરણ

વર્ગોનીસંખ્યા

કુલ વિદ્યાર્થી સંખ્યા

કુલ વિદ્યાર્થી સંખ્યા

અનુજાતિ

અનુ.જ.જાતિ

બક્ષીપંચ

સામાન્ય

 

કુમાર

 

કન્યા

 

કુલ

 

કુમાર

 

કન્યા

 

કુલ

 

કુમાર

 

કન્યા

 

કુલ

 

કુમાર

 

કન્યા

 

કુલ

 

કુમાર

 

કન્યા

 

કુલ

1

9

1

47

34

13

47

07

04

11

10

02

12

17

07

24

00

00

0

2

10

1

41

35

06

41

03

03

06

11

00

11

18

03

21

03

00

03

3

11

1

87

55

32

87

22

08

30

09

05

14

23

16

39

01

03

02

4

12

1

25

11

14

25

06

05

11

02

01

03

02

08

10

01

00

01

5

 

4

200

135

65

200

38

20

58

32

08

40

60

34

94

05

03

08