સોમવાર, 1 માર્ચ, 2021

તા.૨૮-૦૨-૨૦૨૧ ના રોજ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા

 

વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા દર્શાવતું પત્રક

 

ક્રમ

ધોરણ

વર્ગોનીસંખ્યા

કુલ વિદ્યાર્થી સંખ્યા

કુલ વિદ્યાર્થી સંખ્યા

અનુજાતિ

અનુ.જ.જાતિ

બક્ષીપંચ

સામાન્ય


કુમાર


કન્યા


કુલ


કુમાર


કન્યા


કુલ


કુમાર


કન્યા


કુલ


કુમાર


કન્યા


કુલ


કુમાર


કન્યા


કુલ

1

9

1

49

40

09

49

04

04

08

14

01

15

19

04

23

03

00

03

2

10

1

65

53

12

65

19

03

22

15

01

16

17

07

24

02

01

03

3

11

1

28

15

13

28

06

04

10

02

01

03

04

08

12

01

01

02

4

12

1

36

26

10

36

05

06

11

04

00

04

16

04

20

01

00

01

5

 

4

178

134

44

178

34

17

51

35

03

38

56

23

79

07

02

09

 

 

સોમવાર, 30 નવેમ્બર, 2020

નવેમ્બર -૨૦૨૦ ની વિદ્યાર્થીઓની ધોરણવાર સંખ્યા

 


 નવેમ્બર ૨૦૨૦ ની વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા 

ક્રમ

ધોરણ

વર્ગોનીસંખ્યા

કુલ વિદ્યાર્થી સંખ્યા

કુલ વિદ્યાર્થી સંખ્યા

અનુજાતિ

અનુ.જ.જાતિ

બક્ષીપંચ

સામાન્ય

 

કુમાર

 

કન્યા

 

કુલ

 

કુમાર

 

કન્યા

 

કુલ

 

કુમાર

 

કન્યા

 

કુલ

 

કુમાર

 

કન્યા

 

કુલ

 

કુમાર

 

કન્યા

 

કુલ

1

9

1

48

40

08

47

05

03

08

15

01

16

18

04

22

02

00

02

2

10

1

67

55

12

67

19

03

22

15

01

16

19

07

26

02

01

03

3

11

1

16

09

07

16

05

02

07

01

01

02

02

04

06

01

00

01

4

12

1

36

26

10

36

05

06

11

04

00

04

16

04

20

01

00

01

5

 

4

167

130

37

167

34

14

48

35

03

38

55

19

74

06

01

07