સોમવાર, 30 નવેમ્બર, 2020

નવેમ્બર -૨૦૨૦ ની વિદ્યાર્થીઓની ધોરણવાર સંખ્યા

 


 નવેમ્બર ૨૦૨૦ ની વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા 

ક્રમ

ધોરણ

વર્ગોનીસંખ્યા

કુલ વિદ્યાર્થી સંખ્યા

કુલ વિદ્યાર્થી સંખ્યા

અનુજાતિ

અનુ.જ.જાતિ

બક્ષીપંચ

સામાન્ય

 

કુમાર

 

કન્યા

 

કુલ

 

કુમાર

 

કન્યા

 

કુલ

 

કુમાર

 

કન્યા

 

કુલ

 

કુમાર

 

કન્યા

 

કુલ

 

કુમાર

 

કન્યા

 

કુલ

1

9

1

48

40

08

47

05

03

08

15

01

16

18

04

22

02

00

02

2

10

1

67

55

12

67

19

03

22

15

01

16

19

07

26

02

01

03

3

11

1

16

09

07

16

05

02

07

01

01

02

02

04

06

01

00

01

4

12

1

36

26

10

36

05

06

11

04

00

04

16

04

20

01

00

01

5

 

4

167

130

37

167

34

14

48

35

03

38

55

19

74

06

01

07

સોમવાર, 28 સપ્ટેમ્બર, 2020

સપ્ટેમ્બર -૨૦૨૦ માસ ની વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા


વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા દર્શાવતું પત્રક ૩૦ સપ્ટેમ્બર- ૨૦૨૦

 

ક્રમ

ધોરણ

વર્ગોનીસંખ્યા

કુલ વિદ્યાર્થી સંખ્યા

કુલ વિદ્યાર્થી સંખ્યા

અનુજાતિ

અનુ.જ.જાતિ

બક્ષીપંચ

સામાન્ય

 

કુમાર

 

કન્યા

 

કુલ

 

કુમાર

 

કન્યા

 

કુલ

 

કુમાર

 

કન્યા

 

કુલ

 

કુમાર

 

કન્યા

 

કુલ

 

કુમાર

 

કન્યા

 

કુલ

1

9

1

47

40

07

47

05

02

07

15

01

16

18

04

22

02

00

02

2

10

1

67

55

12

67

19

03

22

15

01

16

19

07

26

02

01

03

3

11

1

16

09

07

16

05

02

07

01

01

02

02

04

06

01

00

01

4

12

1

36

26

10

36

05

06

11

04

00

04

16

04

20

01

00

01

5

 

4

166

130

36

166

34

13

47

35

03

38

55

19

74

06

01

07