ગુરુવાર, 30 જુલાઈ, 2020

તા.૩૧-૦૭-૨૦૨૦ ના રોજની વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા

lJnFYL"VMGL ;\bIF NXF"JT] 5+S

 

S|D

WMZ6

JUM"

GL

;\bIF

S],

lJnFP

;\bIF

S], lJnFYL" ;\bIF

VG];}lRT HFTL

VG]PHG HFTL

A1FL5\R

;FDFgI

 

S]DFZ

 

SgIF

 

S],

 

S]DFZ

 

SgIF

 

S],

 

S]DFZ

 

SgIF

 

S],

 

S]DFZ

 

SgIF

 

S],

 

S]DFZ

 

SgIF

 

S],

1

9

1

47

40

07

47

05

02

07

15

01

16

18

04

22

02

00

02

2

10

1

67

55

12

67

19

03

22

15

01

16

19

07

26

02

01

03

3

11

1

14

08

06

14

04

02

06

01

01

02

02

03

05

01

00

01

4

12

1

36

26

10

36

05

06

11

04

00

04

16

04

20

01

00

01

5

 

4

164

129

35

164

33

13

46

35

03

38

55

18

73

06

01

07

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો