સોમવાર, 30 નવેમ્બર, 2020

નવેમ્બર -૨૦૨૦ ની વિદ્યાર્થીઓની ધોરણવાર સંખ્યા

 


 નવેમ્બર ૨૦૨૦ ની વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા 

ક્રમ

ધોરણ

વર્ગોનીસંખ્યા

કુલ વિદ્યાર્થી સંખ્યા

કુલ વિદ્યાર્થી સંખ્યા

અનુજાતિ

અનુ.જ.જાતિ

બક્ષીપંચ

સામાન્ય

 

કુમાર

 

કન્યા

 

કુલ

 

કુમાર

 

કન્યા

 

કુલ

 

કુમાર

 

કન્યા

 

કુલ

 

કુમાર

 

કન્યા

 

કુલ

 

કુમાર

 

કન્યા

 

કુલ

1

9

1

48

40

08

47

05

03

08

15

01

16

18

04

22

02

00

02

2

10

1

67

55

12

67

19

03

22

15

01

16

19

07

26

02

01

03

3

11

1

16

09

07

16

05

02

07

01

01

02

02

04

06

01

00

01

4

12

1

36

26

10

36

05

06

11

04

00

04

16

04

20

01

00

01

5

 

4

167

130

37

167

34

14

48

35

03

38

55

19

74

06

01

07

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો