શુક્રવાર, 30 સપ્ટેમ્બર, 2022

વિદ્યાર્થી સંખ્યા તા. ૦૧/૧૦/૨૦૨૨

 

શાળાનું નામ ov  પંચશીલ વિદ્યાલય,ડીસા-તાલુકો- ડીસા ઓક્ટોમ્બર-૨૦૨૨

વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા દર્શાવતું પત્રક

 

ક્રમ

ધોરણ

વર્ગોનીસંખ્યા

કુલ વિદ્યાર્થી સંખ્યા

કુલ વિદ્યાર્થી સંખ્યા

અનુજાતિ

અનુ.જ.જાતિ

બક્ષીપંચ

સામાન્ય

 

કુમાર

 

કન્યા

 

કુલ

 

કુમાર

 

કન્યા

 

કુલ

 

કુમાર

 

કન્યા

 

કુલ

 

કુમાર

 

કન્યા

 

કુલ

 

કુમાર

 

કન્યા

 

કુલ

1

9

1

69

54

15

69

23

02

25

04

02

06

27

11

38

0

0

0

2

10

1

31

21

10

31

05

02

07

04

02

06

12

06

18

0

0

0

3

11

1

14

09

05

14

03

02

05

01

01

02

05

02

07

0

0

0

4

12

1

63

41

22

63

17

07

24

08

01

09

15

12

27

1

2

3

5

 

4

177

125

52

177

48

13

61

17

06

23

59

31

90

1

2

3

 

 

:Y/ ov  0L;F                                                                                                                                     VFRFI"

TFZL  ov ૦૧/૧૦/૨૦૨૨                                                                                                              પંચશીલ વિદ્યાલય 4ડીસા

                                                                                         

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો