શુક્રવાર, 31 ડિસેમ્બર, 2021

તા..01/01/2022ની વિદ્યાર્થી સંખ્યા

 

વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા દર્શાવતું પત્રક  પહેલી જાન્યુઆરી

 

ક્રમ

ધોરણ

વર્ગોનીસંખ્યા

કુલ વિદ્યાર્થી સંખ્યા

કુલ વિદ્યાર્થી સંખ્યા

અનુજાતિ

અનુ.જ.જાતિ

બક્ષીપંચ

સામાન્ય

કુમાર

કન્યા

કુલ

કુમાર

કન્યા

કુલ

કુમાર

કન્યા

કુલ

કુમાર

કન્યા

કુલ

કુમાર

કન્યા

કુલ

1

9

1

46

33

13

46

08

04

12

09

02

11

16

07

23

00

00

0

2

10

1

41

35

06

41

03

03

06

11

00

11

18

03

21

03

00

03

3

11

1

81

52

29

81

20

08

28

09

03

12

22

15

37

01

03

02

4

12

1

25

11

14

25

06

05

11

02

01

03

02

08

10

01

00

01

5

 

4

193

131

62

193

37

20

57

31

06

37

58

33

91

05

03

08

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો