સોમવાર, 28 સપ્ટેમ્બર, 2020

સપ્ટેમ્બર -૨૦૨૦ માસ ની વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા


વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા દર્શાવતું પત્રક ૩૦ સપ્ટેમ્બર- ૨૦૨૦

 

ક્રમ

ધોરણ

વર્ગોનીસંખ્યા

કુલ વિદ્યાર્થી સંખ્યા

કુલ વિદ્યાર્થી સંખ્યા

અનુજાતિ

અનુ.જ.જાતિ

બક્ષીપંચ

સામાન્ય

 

કુમાર

 

કન્યા

 

કુલ

 

કુમાર

 

કન્યા

 

કુલ

 

કુમાર

 

કન્યા

 

કુલ

 

કુમાર

 

કન્યા

 

કુલ

 

કુમાર

 

કન્યા

 

કુલ

1

9

1

47

40

07

47

05

02

07

15

01

16

18

04

22

02

00

02

2

10

1

67

55

12

67

19

03

22

15

01

16

19

07

26

02

01

03

3

11

1

16

09

07

16

05

02

07

01

01

02

02

04

06

01

00

01

4

12

1

36

26

10

36

05

06

11

04

00

04

16

04

20

01

00

01

5

 

4

166

130

36

166

34

13

47

35

03

38

55

19

74

06

01

07


ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો